Logowanie

Konkurs na "Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną"

Miejska Biblioteka Publiczna
serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym
na „NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ”
Honorowy patronat nad konkursem objęła
Burmistrz Miasta Przeworska
pani Maria Dubrawska - Lichtarska

Regulamin konkursu

I. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku
II. Cele konkursu
Celem konkursu jest:
1. Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji
i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą,
2. Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej,
3. Stworzenie okazji do zaprezentowanie przez dzieci
i młodzież z placówek oświatowych działających na terenie Miasta Przeworska własnych pomysłów
i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia,
4. Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży,
5. Przekaz wartości i tradycji w rodzinie,
6. Integracja zespołów klasowych,
7. Integracja społeczności lokalnej.
III. Uczestnicy konkursu
Konkurs adresowany jest do zespołów klasowych szkół podstawowych z terenu Miasta Przeworska i okolic.
IV. Założenia organizacyjne
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie palmy przez zespół klasowy,
2. Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane: nazwa szkoły (adres i tel. kontaktowy), klasa, imię i nazwisko wychowawcy,
3. Każda klasa może dostarczyć tylko 1 pracę,
4. Prace przechodzą na własność organizatora,
5. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych (umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej organizatora).
6. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej:
http://biblioteka.przeworsk.um.gov.pl
7. Laureaci będą zawiadomieni telefonicznie. Wyniki Konkursu dostępne będą na stronie internetowej od dnia 12 kwietnia 2011 r.
8. Udział w konkursie jest bezpłatny.
9. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu.
V. Terminarz
1. Udział w konkursie należy zgłosić do 15 marca 2011r. (adres szkoły, klasa, imię i nazwisko wychowawcy)
poczta: , nr tel.
2. Prace należy składać w Dziale Audiowizualnym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku do dnia
4 kwietnia 2011 r.
3. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi
15 kwietnia 2011 r.
VI. Ocena prac:
1. Kryteria oceny:
· Oryginalność, estetyka,
· Ogólna kompozycja palmy,
· Wszystkie elementy palmy muszą być wykonane ręcznie,
· Można wykorzystać m.in. bazie, bibułę, suszone kwiaty
· Wykorzystanie gotowych elementów dyskwalifikuje uczestnika.
2. Oceny prac i wyboru na wystawę pokonkursową dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
VII. NAGRODY:
Organizatorzy konkursu przewidują dla autorów najciekawszych prac nagrody rzeczowe i dyplomy w każdej z wymienionych grup wiekowych.
Uroczystość ogłoszenia wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas otwarcia wystawy
w dniu 15 kwietnia 2011 r.
O dokładnym terminie laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie (wyniki dostępne będą na stronie internetowej organizatora).
UWAGI:
Bliższych informacji na temat konkursu udziela Bogumiła Pawełek pod nr tel. 16 648 76 92 wew. 24
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!
W konkursie biorą udział klasy od I-III.


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl