Logowanie

EKSLIBRISY - ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Ekslibrisy z okazji 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku - finał konkursu.

W kwietniu 2017 roku Jury dokonało wyboru nadesłanych prac na najlepszy ekslibris na podstawie regulaminu ogólnopolskiego konkursu, zrealizowanego pod hasłem „70 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Przybosia w Przeworsku”. Głównym organizatorem była Miejska Biblioteka Publiczna
w Przeworsku, a także Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Patronat nad projektem objął Burmistrz Miasta Przeworska – pan dr Leszek Kisiel, który wraz z Biblioteką był współfundatorem głównej nagrody. W konkursie najliczniej wzięli udział studenci i absolwenci Wydziału Sztuki UR, którzy zostali uhonorowani zarówno nagrodą główną, jak i trzema wyróżnieniami – nagrodami rzeczowymi, ufundowanymi przez przeworską firmę "Impresja". Do jury konkursu, oprócz dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku – pana Henryka Prochowskiego, pomysłodawcy i koordynatora projektu, zaproszeni zostali lokalni artyści-plastycy, absolwenci uczelni oraz wydziałów artystycznych w Krakowie i Toruniu, wieloletni pedagodzy i animatorzy wydarzeń artystycznych
w naszym regionie.
Założeniem konkursu było wykonanie przez uczestników projektu ekslibrisu, a jego najciekawsza propozycja artystyczna, stanie się oficjalnym znakiem – oryginalną sygnaturą przeworskiej biblioteki, prezentowaną w jej zbiorach w formie ozdobnej winiety. Według opinii członków Jury, cel konkursu – popularyzacja ekslibrisu jako grafiki artystycznej,
a zarazem promocja Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Przeworsku – został osiągnięty.
Konkurs, który miał charakter otwarty, w szczególności adresowany był do uczniów średnich szkół plastycznych oraz absolwentów i studentów akademii lub uczelni artystycznych
w Polsce. Udział w nim wzięło 22 osoby, wysyłając łącznie
37 prac. Do konkursu zakwalifikowane zostało 13 grafik, spełniających zasady oraz wymogi formalne
i warsztatowe określone w regulaminie. Prace miały być wykonane w dowolnych, klasycznych lub nowatorskich technologiach grafiki warsztatowej. Innym wariantem było zaprojektowanie matrycy za pomocą technik komputerowych, jednak bez możliwości wydruku końcowego odbitki w technice cyfrowej. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione przez jury prace graficzne, pozwalają także na ich wielokrotne powielanie
z matrycy (wyłącznie w czarno-białych odbitkach), co było jedną z istotniejszych zasad regulaminu tego konkursu.

Jury jednomyślnie przyznało nagrodę główną pani Sylwii Zawiślak, absolwentce Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, której zestaw trzech ekslibrisów wyróżniał się nie tylko bardzo ciekawą i spójną formą graficzną, nawiązującą swoją stylistyką do ludowych, średniowiecznych drzeworytów, ale również intrygującą tematyką, pełną „literackich podtekstów”, inspirujących do własnych interpretacji. Konsekwencją oryginalnego wykorzystania takiej właśnie konwencji przez artystkę, jest wykonanie nagrodzonych prac
w technice linorytu, w sposób perfekcyjny imitujący drzeworytniczą matrycę, w jakiej tego typu grafiki były kiedyś wykonywane.
Natomiast wyróżnienia otrzymali: Eliasz Dyrow, Kamila Sęk
i Anna Wielgos.

Dziękując wszystkim uczestnikom i gratulując laureatce oraz wyróżnionym artystom zasłużonego sukcesu, a pomysłodawcy tego projektu – panu Henrykowi Prochowskiemu – udanej inicjatywy, dobrze promującej miasto Przeworsk i kulturę elitarną w naszym regionie, gorąco zachęcamy do kontynuacji inicjowania podobnych konkursów plastycznych przez lokalnych decydentów oraz osoby odpowiedzialne za promocję sztuki
i kultury.
Wystawa ekslibrisu, którą od 22 czerwca 2017 roku można oglądać w murach Biblioteki, będzie prezentować nagrodzone, wyróżnione i wybrane do pokonkursowej prezentacji prace graficzne, wykonane w zakresie klasycznie rozumianej grafiki warsztatowej.

Elżbieta Olszyńska – przewodnicząca Jury

Ekslibrisy zakwalifikowane do konkursu - prezentacja pokonkursowa
(fot. biblio)

Prace pozakonkursowe
(fot. biblio)


ul. Pi?sudskiego 8
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl