Logowanie

Konkurs plastyczny „Okładka mojej ulubionej książki”

Konkurs plastyczny „Okładka mojej ulubionej książki”

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO
KONKURSU PLASTYCZNEGO
„OKŁADKA MOJEJ ULUBIONEJ KSIĄŻKI”

I. Organizatorzy konkursu
Biblioteka i Zespół Nauczycieli Klas 0-III Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Przeworsku
oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku

II. Cele konkursu
1. Promowanie czytelnictwa wśród dzieci.
2. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów.
3. Rozwijanie umiejętności plastycznych.

III. Założenia organizacyjne
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych uczniów klas 0-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Przeworsk i Gminy Przeworsk.
2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu projektu okładki ulubionej książki.
3. Praca plastyczna w formacie A4 może być wykonana dowolną techniką plastyczną.
4. Okładka powinna zawierać: tytuł oraz imię i nazwisko autora książki.
5. Przyjmowane będą jedynie prace indywidualne.
6. Każdy z uczestników konkursu może dostarczyć tylko 1 pracę.
7. Na odwrocie pracy należy umieścić dane: imię i nazwisko ucznia, klasę, imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), adres i nazwę szkoły, telefon kontaktowy.
8. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na wykorzystanie prac plastycznych przez Organizatorów.
9. Do pracy należy dołączyć oświadczenie zawierające zgodę rodziców\prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu na potrzeby Organizatorów konkursu (załącznik nr 1).
10. Prace konkursowe należy dostarczyć do 15 listopada 2017 r. do biblioteki Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeworsku (ul. Lwowska 11, 37-200 Przeworsk, tel. 16 648-72-56).
11. Prace pod względem merytorycznym, artystycznym i estetycznym oceni jury powołane przez Organizatorów, które wyłoni laureatów konkursu w dwóch kategoriach wiekowych:
- klasy 0-I
- klasy II-III.

IV. Ogłoszenie wyników
1. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronach internetowych Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Przeworsku oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku do dnia 27 listopada 2017 r.
2. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się 9 grudnia 2017 r. o godz. 11.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przeworsku. (O terminie ogłoszenia wyników i miejscu wręczenia nagród Organizatorzy powiadomią telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej oraz stron internetowych Organizatorów).
3. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przeworsku.
4. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu przyznania nagród przy wcześniejszym poinformowaniu laureatów.


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl