Logowanie

Konkurs literacki „Opowiedz Nam Bajkę…”

Konkurs literacki „Opowiedz Nam Bajkę…”

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
„OPOWIEDZ NAM BAJKĘ…”

Organizatorzy:
Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku
Księgarnia Nova w Przeworsku

Cele konkursu:
- rozwój umiejętności literackich dzieci,
- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych,
- rozbudzanie wyobraźni i kreatywności wśród uczniów.
Adresaci konkursu:
Uczniowie klas II–VI szkół podstawowych.

Założenia organizacyjne konkursu:
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przeworsku.
2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy literackiej
(bajki, baśni). Praca konkursowa może zawierać dowolną tematykę. Powinna być wykonana w dowolnym formacie, zawierać okładkę, stronę tytułową bajki, 3-4 strony tekstu wraz
z ilustracją. Praca powinna być wykonana ręcznie w całości (zarówno tekst, ilustracja i okładka).
3. Przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualne.
4. Prace powinny zostać złożone z następującymi danymi:
imię i nazwisko autora pracy, klasa, szkoła i telefon kontaktowy oraz dane opiekuna. Do pracy należy dołączyć oświadczenie zgody udziału dziecka w konkursie podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych (załącznik nr 1),
5. Prace konkursowe zostaną ocenione przez powołaną komisję konkursową,
6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania prac do publicznej prezentacji na wystawie.
Prace konkursowe należy składać do 24.04.2019 roku
(środa) w Dziale Dziecięcym Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Przeworsku,
7. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Dziecięcego - 16 648-76-92 wew. 23. oraz pracownicy Księgarni Nova – 16 648-71-37. Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej biblioteka-przeworsk.pl

Ocena prac konkursowych:
Komisja konkursowa oceniając prace weźmie pod uwagę następujące kryteria:
- pomysłowość,
- oryginalność pracy,
- jakość i staranność wykonania pracy,
- samodzielność wykonania.

Ogłoszenie wyników konkursu:
1. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przeworsku w dniu 30.04.2019 roku.
2. Nagrody otrzymają zdobywcy I, II i III miejsca w kategoriach klas II–III i klas IV–VI. Przewiduje się możliwość przyznania wyróżnień. Laureatom konkursu zostaną wręczone nagrody w dniu 08.05.2019 roku o godzinie 16.00. Organizator konkursu zastrzega sobie zmianę terminu przyznania nagród przy wcześniejszym poinformowaniu laureatów.
3. Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane.

Regulamin konkursu „Opowiedz Nam Bajkę…”


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl